Vikram Venkataraman, Director, Salvus Strategic Advisors